Arbejdsmarked

 • OECD skønner, at psykiske sygdomme koster den danske økonomi næsten 45 mia. kroner eller 3,4 pct. af BNP årligt i tabt produktivitet, udgifter til sundhedsvæsen og sociale udgifter. LINK & LINK
 • Det samfundsøkonomiske gevinstpotentiale af, at en ledig psykisk syg finder ordinær beskæftigelse er over 6 år ca. 682.000 kr. LINK
 • Norsk IPS projekt har vist, at 10 pct. flere psykisk syge er i job med IPS (dvs. jobkonsulent i samarbejde m. psykiatrien) end traditionelt opfølgning link. Studier i øvrigt viser, at ca. 60 % af psykisk syge, der modtager IPS  og psykiatrisk behandling, på et tidspunkt i opfølgningsperioden er i arbejde. LINK
I beskæftigelse
 • Kun 28 pct. af de danskere mellem 18 og 65 år, som var i kontakt med et psykiatrisk sygehus i 2013, var i beskæftigelse eller under uddannelse i hovedparten af året. LINK
 • Andelen i beskæftigelse blandt personer med en psykisk sygdom er kun 24 pct. LINK
 • Kun 41 pct. af personer med psykisk sygdom har en kompetencegivende uddannelse. LINK
Offentlig forsørgelse
 • Blandt voksne patienter i psykiatrien har 75 pct. modtaget kommunale ydelser LINK
 • I alt modtog knap 94.000 personer med en psykisk sygdom en offentlig forsørgelsesydelse per 1. januar 2012. Godt 69.000 personer modtog ikke en offentlig forsørgelsesydelse og må dermed antages at være selvforsørgende. LINK
 • Ydelsesmodtagere med psykiske sygdomme udgør 13,8 pct. af alle ydelsesmodtagere og er primært modtagere af førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge.LINK
Førtidspension
 • 29 procent af de personer, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013, var på førtidspension LINK
 • Følg udviklingen her LINK
Sygefravær
 • Det anslås, at psykisk sygdom er ansvarlig for 35-45 pct. af fravær fra arbejde LINK
 • Ca. 24 pct. af alle sager om sygedagpenge kan henføres til psykiske problemer LINK
Jobcentre
 • Mindre end hvert femte jobcenter føler sig klædt godt nok på til at hjælpe unge med psykiske problemer LINK
 • 73 pct. af kommunerne har ikke en systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentrene LINK
 • Iflg. OECD er jobcentre i Danmark dårlige til at tackle psykisk sygdom. LINK
 • Hver 10. sygemeldte, der har psykisk problemer, er utilfredse med jobcentrenes indsats. LINK
 • Mellem hver fjerde og hver femte langtidssygemeldte har en uopdaget psykisk lidelse. (Doktorafhandling 2013)
Kontanthjælp
 • Et studie af kontanthjælpsmodtageres selvrapporterede problemer viser, at omkring en tredjedel af gruppen har på et eller andet tidspunkt været til behandling for psykiske lidelser eller personlige problemer, mens omkring en femtedel har været ude i et misbrug af alkohol eller stoffer. link

 • 25 procent af de personer, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013 var ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere LINK

 • Kvinder og unge under 30 år er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere med psykiske sygdomme. Blandt kontanthjælpsmodtagere med psykiske sygdomme er 8 pct. matchet jobklar, hvilket er betydeligt færre end blandt alle kontanthjælpsmodtagere under ét, hvor 25 pct. er matchet jobklar. LINK

Holdning til psykisk syge på arbejdsmarked

 • 39 pct. af lønmodtagere er i høj eller nogen grad betænkelige ved at skulle arbejde sammen med en person, der lider af skizofreni eller maniodepressivitet. LINK
Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større