Økonomi

Finansiering af psykiatrien

Psykiatriens budget er ca. 9 pct. af det samlede sundhedsbudget. 80 pct. er statsfinansieret med 75 pct. som bloktilskud og 5 pct. som aktivitetsbudget. Kommunerne betaler et bloktilskud på 10 pct. fordelt ift. deres indbyggertal. De sidste 10 pct. er aktivitetsbestemt finansieret af kommunerne efter de ydelser, deres borgere får. (2017, Simonsen & Møhl)

 • Der anvendes samlet set 20,1 mia. kr på psykiatrien i Danmark (kommuner og regioner) LINK
 • Udgifter pr. patient i psykiatrien faldet med 18 pct. sammenlignet med 4 pct i somatikken fra 2008-15 link

Sammenhæng ml. regioner og kommuner

 • Ca. 860 mio. kr. offentlig finansierede midler er anvendt på projekter om sammenhæng i indsatsen for psykisk syge siden  2009 (Læs rapport her SIF) - se opgørelse her link

Kommuner

 • Samlet set anvendes der i 2011 13,3 mia.kr. på den kommunale indsats over for personer med psykiske vanskeligheder. LINK
 • Heraf vedrører 6,7 mia. kr. børn- og ungeområdet (herunder PPR) og 5,8 mia. kr. voksenområdet.LINK
 • Dertil skal lægges kommunernes udgifter til medfinansiering i den regionale psykiatri, som er på 0,7 mia. kr. på voksenområdet og 0,1 mia. kr. på børn- og ungeområdet.LINK

Regioner

 • Udgifter (2016) til børne- og ungdomspsykiatri er godt 1,335 mia. kr.link
 • Udgifter (2016) til voksenpsykiatri er godt 7,380 mia. kr.link
 • Udgifter (2016) til tilskudsordning til psykologhjælp er godt 241 mio. kr.link
 • Udgifter (2016) til privatpraktiserende psykiater 251 mio. kr.link

Retspsykiatri

 • Udgifterne til retspsykiatriske specialfunktioner er oplyst til årligt at udgøre knapt 800 mio. kr. Størstedelen af behandlingen sker i stationære behandlingstilbud, der lægger beslag på over 90 pct. af udgifterne. Dette skal sammenholdes med, at flertallet af de retslige patienter behandles ambulant størsteparten af tiden og er tilknyttet almenpsykiatrien. (2015 link)

Samfundsøkonomisk

 • Sygdomsbyrden i DK 2015: Angst, depression og skizofreni koster 17,37 mia. kr. i tabt produktion, og 4,78 mia. kr i behandling og pleje. Link
 • De samlede sundhedsudgifter for psykiatrien udgør i Danmark 5 pct. Psykiske sygdomme udgør 20 pct. af den samlede sygdomsbelastning iflg. WHO LINK
 • Psykiske sygdomme koster årligt Danmark 55 milliarder kroner og heraf 10 pct. i direkte udgifter til behandlinger. LINK
 • En analyse fra Copenhagen Business School (CBS) afdækker de økonomiske effekter af øget pårørendeinddragelse i psykiatrien. Resultatet er, at målrettet pårørendeinddragelse kan give en gevinst på over 1,5 milliarder kr. ved en beskeden engangsinvestering. LINK
 • Hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer, og det skønnes at koste den danske økonomi næsten 6 mia. euro eller 3,4 pct. af BNP årligt iflg. OECD. LINK LINK

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større