Belastninger

Belastningsgrad

 • Ml. 24-43 pct. af pårørende til voksne psykisk syge i behandling er meget belastet af patientens sygdom og problemer. Ambulant 24 pct: Link, indlagte 43 pct. Link2
 • Ml. 33-53 pct. af forældre til børn og unge i psykiatrien er meget belastet af barnets vanskeligheder og problemer. Ambulant: link, Indlagte (53 %)link
 • Samlet svarer 87 pct. af de pårørende, at de i nogen, høj eller meget høj grad har oplevet det som en belastning at være pårørende inden for seneste år. LINK
 • Mere end to ud af tre pårørende (69 pct.) oplever, at det er ofte så belastende at være pårørende at det går ud over muligheder for at støtte den syge tilstrækkeligt i behandlingen.link
 • Mere end fem ud af seks pårørende (85 pct.) oplever ikke at få tilstrækkelig hjælp til hvordan de kan håndtere egen situation og rolle som pårørende.link
 • Mere end fem ud af seks pårørende (86 pct.) oplever at personalet informerer om konsekvenser der kan opstå, når man er pårørende (sociale, psykiske, økonomiske og arbejdsmæssige) link

Arbejdsmæssig

 • For 17 pct. af erhvervsaktive pårørende har det haft konsekvenser for deres arbejde at have psykisk sygdom i familien/nære omgangskreds Link
 • Samlet svarer næsten hver fjerde pårørende (ca. 24 pct.) at de, inden for de seneste 12 mdr., har haft orlov fra arbejdet, arbejdet på nedsat tid eller været sygemeldt som et resultat af at være pårørende.LINK
 • Kun 4 pct. af pårørende svarer, at deres arbejdsplads har en politik, der omhandler psykisk sygdom og hensynet til pårørende. LINK
 • Næsten 2 ud 3 pårørende (62 pct.) går af og til på arbejde, selv om de ikke kan overskue det på grund af psykisk sygdom i familien.LINK
 • Næsten hver anden pårørende (42 pct.) er mødt op på arbejde af frygt for deres jobsituation til trods for, at de har følt behov for at blive hjemme og yde omsorg for den psykisk syge. LINK
 • Størstedelen fortæller at de, som en konsekvens af at være pårørende, ikke er mentalt tilstede i deres arbejde (43 pct.). Mange oplever også, at de har det psykisk dårligt på arbejdspladsen (35 pct.) og/eller ikke føler, at de slår til i deres arbejdsopgaver (27 pct.).LINK

Stigma og tabu

 • 2 ud af 3 pårørende (67 pct.) oplever, at omverdenens manglende viden og stigma omkring psykisk sygdom påvirker deres livskvalitet.LINK

Personlig/helbred

 • Ca. 6800 pårørende går hvert år til psykolog (m. offentlig tilskud) link
 • Samlet svarer mere end en ud fire pårørende (25 pct.), at de inden for de seneste 12 mdr. har modtaget hjælp fra en psykolog som et resultat af at være pårørende.LINK
 • Cirka hver anden pårørende (45 pct.) mener ikke, at den praktiserende læge er rustet til at tackle helbredsproblemer, som ofte følger med rollen som pårørende. LINK

Kliniske belastninger

 • Forskning (int.) viser, at op mod 1/3 af pårørende til personer med psykose opfylder kriterier for PTSD og depression. Link1 og Link
 • Forskning (int.) har tidligere vist, at angst, depression og søvnløshed er dobbelt så højt som befolkningen, hertil ses også OCD-symptomer Link0. Stress er betydeligt (McFarlane 2002) forekommende. Link0, link3 Link1.,

Forældre til psykisk syge børn

 • Hver fjerde forældre (24 %) bruger sammenlagt 10-20 timer om ugen på at støtte og hjælp det syge barn LINK
 • 3 ud af 4 forældre oplever, at øvrige børn i familien belastes af situationen med det psykisk syge barn.LINK
 • 26,4 pct. af forældrene er gået ned i arbejdstid og 15,5 pct. er blevet sygemeldt pga. psykisk sygdom barn. LINK

Økonomiske belastninger

 • Samlet set angiver 36 pct. af de pårørende (mere end hver tredje pårørende), at de udgifter, som de skal dække for den psykisk syge, beløber sig op over 1000 kr. om måneden. LINK
 • Samlet set angiver næsten 20 pct. (ca. hver femte respondent), at de koster dem over 1000 kr. om måneden at dække udgifter alene til sig selv som konsekvens af at være pårørende.LINK

Sociale belastninger

 • 64 pct. af forældre til psykisk syge har svært ved at deltage i sociale arrangementer Link
 • 32 pct. af forældre til psykisk syge må tit takke nej til familiesammenkomster Link
 • 50 pct. af forældre til psykisk syge tilsidesætter de øvrige børn i familien Link

Relateret fakta og viden

 • 2016: Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids link
 • 2014: Ph-d om psykologiske faktorer involveret i pårørendes belastninger Link
 • 2014: Forældre til psykisk syge voksne (PH-D)
 • 2007: Int. forskning om subjektiv og objektiv byrde hos pårørende (WHO)
 • Bog: Families and Mental Disorder: From Burden to Empowerment. Sartorius 2005
 • Se BEDRE PSYKIATRI undersøgelser LINK

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større