Skip to content

Rettigheder som pårørende

Dine rettigheder som pårørende: Som pårørende har du ikke mange automatiske rettigheder, når den du er pårørende til, er over 18 år. Det skyldes at den der er part i sagen (den syge, du er pårørende til) skal give sit samtykke til at du bliver oplyst om sagens indhold. Det gælder både i forhold til behandlingssammenhæng og i det der måtte være af sager i kommunen.

Orlov/pasning af alvorligt syg

Jf. servicelovens §118 som pårørende har man mulighed for at blive ansat som hjælper af kommunen til at passe en nærtstående pårørende der er alvorligt syg. Man kan blive ansat i op til 6 måneder. Der er en række forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gøre brug af denne ordning.

  • Sygdommen skal være kronisk eller langvarig
  • Pasningen i hjemmet skal være et alternativ til et døgnophold uden for hjemmet.
  • Den syge har sin egen bolig, og ikke bosiddende på døgninstitution eller plejebolig.
  • Begge parter skal være enige om pasningsordningen.
  • Du skal vurderes i stand til at varetage pasningsopgaven.
  • Du skal have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aflastning/afløsning af pasning af nærtstående i hjemmet

Jf. servicelovens § 84. Hvis man som ægtefælle eller nær pårørende passer et familiemedlem der har behov for pleje, kan man søge kommunen om aflastning eller afløsning.
Ved afløsning er der tale om hjælp i hjemmet, hvor den pårørende som plejer bliver afløst af en anden.

Aflastning betyder at den syge bliver tilbudt om et midlertidigt ophold, enten dag-nat eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig. Afløsningen/aflastningen bliver bevilliget på baggrund af en individuel vurdering.

Tavshedspligt

Dine rettigheder som pårørende i forbindelse med tavshedspligt således: Offentligt ansatte har tavshedspligt, det betyder at de fortrolige oplysninger som de kommer i besiddelse af som følge af deres arbejde må de ikke videregive. Du har kun adgang til oplysninger i en sag som du selv er part i.

Det betyder for dig som pårørende til en voksen over 18 år, at du i udgangspunktet ikke kan få detaljeret viden omkring behandling og sagsbehandlingen med mindre du har din syge pårørende samtykke til at få viden og indsigt. Du har altid mulighed for at få en generel og overordnet viden.

Der er ikke nogen formkrav til en fulmagtsskrivelse, men vi anbefaler fra Bedre Psykiatris Rådgivning, at I anvender den som kan laves via Borger.dk, hvor du og den syge pårørende identificerer jer med jeres NemID.

Er den du er pårørende til under 18 år OG er du forælder (forældremyndighedsindhaver/ værge) for denne har du i udgangspunktet ret til fuld adgang til oplysninger i dennes sag – det gælder både i forhold til sundhedsjournal og sagsbehandlingsjournal i kommunen.

Er den du er pårørende til mellem 15 og 18 år, skal den unge inddrages i behandlingen, og i det omfang den unge er i stand til det, give sit samtykke til en behandling. Det betyder at der godt kan opstå den situation hvor du som værge ønsker en behandling mens den du er pårørende til, ikke ønsker behandling og at det ”nej” til behandling skal respekteres. Dette gælder KUN i forbindelse med sundhedsbehandling.

Dog er der situationer hvor sundhedspersonale kan videregive oplysninger omkring en patients aktuelle behandlingsforhold, hvis det sker af hensyn til patientens behov og interesser.

Sundhedspersonalet kan også videregive informationer hvis det er af væsentlig betydning for patienten eller andre.

Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering.

Rettigheder for skolebørn, når de er syge med længerevarende eller kronisk sygdom

Alle børn har ret til undervisning i folkeskolens grundskole. Det betyder at det er skolelederen der har pligt til at sørge for at tilrettelægge hjælp og støtte til elever der på grund af sygdom (længerevarende eller kronisk) har svært ved at deltage under almindelige forhold.

Har en elev brug for støtte i under 9 timer om ugen, skal skolen tage stilling til hvordan de kan hjælpe eleven. Er behovet for støtte mere end 9 timer, skal eleven gennem en pædagogisk- psykologisk vurdering, som skal klarlægge hvad elevens behov for støtte måtte være – ligesom der også skal tages stilling til om eleven skal tilbydes specialundervisning (speciale klasse eller skole)

Fravær: Har eleven været sygemeldt i samlet 15 dage eller hvis fraværet samlet set overstiger 3 uger, skal skolen sammen med eleven og forældrene tage stilling til om eleven skal tilbydes undervisning i hjemmet, eller sikre sig at eleven modtager undervisning på sygehus eller institution hvor eleven har ophold.


Siden opdateres løbende..

Skriv til en rådgiver

Har du spørgsmål til dine rettigheder eller andre ting i forbindelse med at være pårørende, kan du skrive til vores rådgiver her.

Skriv til en rådgiver