Skip to content

Behandling af dobbeltdiagnoser bør samles i ét tilbud

Mennesker med psykiske sygdomme har ofte svært ved at håndtere en omverden, der virker overvældende, følelser, som er smertefulde eller ubehagelige tanker, der presser sig på. Derfor kan alkohol og/eller stoffer blive en måde at dulme eller håndtere det svære og uoverskuelige. Omvendt er mange misbrugere i risiko for at udvikle psykiske sygdomme, og ca. 40.000 danskere har både en psykisk sygdom og et skadeligt forbrug af alkohol og/eller stoffer. I Danmark ligger ansvaret for misbrugsbehandlingen i kommunerne, mens de psykiatriske lidelser behandles i regionerne.

Slut med lukkede døre
Behandlingen af mennesker med en dobbeltdiagnose er desværre alt for ofte præget af manglende samarbejde mellem psykiatrien og kommunerne – det er fx ikke usædvanligt at opleve lukkede døre til psykiatrisk behandling, når man fortæller, at man har et misbrug. Nogle misbrugere oplever også manglende hjælp til at lære at mestre en hverdag, til at forstå deres sygdom eller til at få indsigt i årsagen til deres misbrug. Og for mange med en dobbeltdiagnose er begreber som recovery og rehabilitering ikkeeksisterende – det er borgere, der kommer igen og igen på de psykiatriske skadestuer.

Bedre Psykiatri arbejder for, at der etableres et nyt samlet tilbud til borgere med psykisk sygdom og misbrug, hvor regionerne får det fulde behandlingsansvar. Tilbuddet skal behandle borgeren for både misbruget, den psykiske sygdom og følgesygdomme i ét samlet forløb, og der skal være et tæt samarbejde med de kommunale aktører om en let tilgængelig socialfaglig støtte og relevante rehabiliteringstilbud.

Vi skal hjælpe folk i gang med deres liv
På Psykoterapeutisk Center Stolpegård er Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) i 2017 etableret som et tværsektorielt tilbud, hvor medarbejdere i den regionale psykiatri og i de kommunale misbrugscentre samarbejder om ét samlet behandlingsforløb. Formålet er at udvikle en model, der kan sikre adgang til effektiv og sammenhængende behandling, som kan udbredes til resten af Region Hovedstadens Psykiatri og tilhørende kommuner, og foreløbig samarbejder de med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Frederiksberg kommuner. Pr. 1. marts udvides samarbejdet med Brøndby kommune.

I APU tror de på, at en kombination af koordinering og brugerinddragelse giver bedre resultater. Iflg. psykolog, specialist i psykoterapi og ambulatorieleder Morten Kistrup har et forskningsprojekt vist, at APU og de kommunale rusmiddelcentre er gode til at samarbejde med brugeren og hinanden og lave planer for det videre forløb, når brugerne har afsluttet behandlingen: ”Mange af vores brugere har flere sociale udfordringer, så det er ofte naturligt og nødvendigt, at behandlingsforløbet kombineres med andre tiltag– det kan både dreje sig om børn, bolig og beskæftigelse. Og det kræver tværsektorielt samarbejde, så der kan ofte være mange til stede, når vi afholder netværksmøder. Vi skal hjælpe folk i gang med deres liv. Og netop derfor er den koordinerede og sammenhængende indsats afgørende”, fortæller han.

Sammenhæng mellem rusmiddelbehandling og psykiatrisk behandling
APU leverer både medicinske samtaler og psykoterapeutiske forløb, som er rettet mod det enkeltes menneskes behov og problemstilling. Det er vigtigt, at brugerne forstår sammenhængen mellem deres psykiske lidelse og misbruget: ”Brugerne skal både forstå problemerne, men også at lære at håndtere dem. Det handler om at tro på håbet om at komme sig, få viden og ikke mindst lære nye færdigheder, som kan være et alternativ til misbruget. F.eks. at udfordre problemerne og få skabt nogle meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Det er recovery-fremmende og i én eller anden grad også rehabiliterende”, forklarer Morten.

Traditionelt ligger rehabiliteringen i det kommunale regi, og derfor er det en fordel for APU, at de har en struktureret model for tværsektorielt samarbejde, som sikrer, at der afholdes netværksmøder. Det er nemlig der, det iflg. Morten tit går galt: ”Det kan gøres meget bedre, og det er dét, vi er i gang med at forbedre. Fordi vi skal altså koordinere vores indsatser og vi er nødt til at tænke helhedsorienteret og integreret for denne målgruppe– den store mellemgruppe af mennesker med ikke-psykotiske psykiske lidelser og misbrug, som vi retter vores tilbud mod”, slutter han.