Skip to content

De konservatives psykiatripolitik

Tilsendt fra Det Konservative Folkeparti

Forebyggelse af, at børn ender i psykiatrien

Antallet af børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, er stigende. Denne tendens skal vendes. Derfor ønsker vi at nedsætte en børne- og ungekommission, som skal give et mere solidt vidensgrundlag om årsager til, at unge ender i psykiatrien, og hvordan det kan forebygges og hvordan det sikres, at udredningen af børn og unge med mistanke om psykiske lidelser sker tidligere og bliver mere ensartet. Kommissionens anbefalinger skal lede til en ny national psykiatrihandlingsplan for børn og unge med fokus på forebyggelse.

Skatten på stress skal afskaffes

Mange danskere rammes af stress. Ifølge Sundhedsstyrelsen har hver femte medarbejder et højt stressniveau. Det skal vi tage alvorligt. Men i dag bliver nogle ansatte beskattet, hvis deres arbejdsgiver betaler for stressbehandling til den ansatte. Det vil vi gerne gøre op med. Medarbejdere skal ikke længere beskattes, når deres arbejdsgiver ønsker at betale for deres stressbehandling.

Oprettelse af 400 ekstra sengepladser i psykiatrien over tre år

Der er et stort behov for flere ressourcer i psykiatrien. Særligt blandt unge er der de seneste år sket en bekymrende stigning i andelen af unge med en psykisk diagnose. Men der er generelt et pres på psykiatrien. Og ifølge Dansk Psykiatrisk Selskab er der behov for at oprette 400 ekstra sengepladser. Det foreslår vi at oprette.

Flere speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri

Omkring hver tredje børne- og ungepsykiater oplever ugentligt at afslutte behandlingsforløb af børn og unge, selv om børnene burde have haft et længere ambulant behandlingstilbud. Dertil har 58 procent angivet, at de udskriver en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en længere indlæggelse. Det sker på baggrund for få ressourcer. Det er dybt problematisk, at ressourcerne i psykiatrien ikke er fulgt med den markante stigning i patientantal. Derfor foreslår vi at uddanne 90 flere speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri, som blandt andet Lægeforeningen vurderer, at der er behov for.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri