Skip to content

Nyt behandlingstilbud til børn og unge

Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Regioner er gået sammen i et forslag om at oprette et nyt behandlingstilbud til psykisk sårbare børn og unge. Tilbuddet skal være et supplement til kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og skal med understøttelse fra den regionale psykiatri og nye digitale redskaber bidrage til en bedre mental sundhed blandt børn og unge.

De fleste børn og unge i Danmark lever et godt liv. De går i skole, har fritidsinteresser, venner og en velfungerende familie. Desværre ser vi, at et stigende antal børn og unge ikke trives i deres daglige liv. De føler sig stressede, ensomme og har søvnproblemer. Flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med lettere psykiske lidelser som angst og depression, og de seneste 20 år har der været en stigning i selvskadende adfærd og selvmordsforsøg, særligt blandt unge piger.

Nyt behandlingstilbud

Der skal investeres i børn og unges mentale sundhed

Hvis vi skal vende udviklingen, er det nødvendigt, at vi investerer i en tidlig indsats. God mental sundhed er en vigtig forudsætning for børn og unges indlæring, uddannelse og senere fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at vi investerer i at løfte den generelle mentale sundhed hos børn og unge, der mistrives. Vi skal sikre, at de modtager hjælp på det rette tidspunkt, så deres symptomer ikke forværres.

Tilfredshedsundersøgelser viser, at børn og deres forældre oplever usammenhængende forløb på tværs af sektorer. Det øger risikoen for, at mistrivsel og sygdom forværres, hvilket kan have konsekvenser for barnets videre liv. Hvis vi skal opnå mest mulig mental sundhed, kræver det, at vi arbejder sammen på tværs af kommuner, praksissektoren, den regionale psykiatri samt civilsamfundet og sikrer en tæt involvering af barnet og dets familie.

Tilbuddet skal sikre behandling

Der mangler derfor et tilbud til de børn og unge, som døjer med psykiske problemstillinger af en sådan karaktér, at det har en negativ indvirkning på deres dagligdag og udvikling. Disse børn og unges individuelle udfordringer bliver ikke håndteret i dag, hvor PPR primært har en konsulentfunktion i forhold til inklusionsopgaven. Samtidig er de ofte ikke syge nok til at få behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

Et nyt tilbud skal sikre, at denne gruppe børn og unge får tidlig hjælp og behandling. Et flertal af PPR-psykologerne i landets kommuner vurderer, at de har kompetencerne til at yde lettere behandling til børn og unge med psykiske lidelser, eller at de forholdsvist nemt kan opkvalificeres til opgaven. Et nyt tilbud skal derfor ikke erstatte PPR, men være et individuelt målrettet supplement og bygge på PPR-psykologers uudnyttede potentiale for at tilbyde en tidlig indsats i barnets nærmiljø.

Det nye tilbud

MÅLGRUPPE: Børn og unge med lettere psykiske lidelser eller med symptomer på psykisk mistrivsel, der vurderes at true deres udvikling

HENVISNINGER: Almen praksis, den regionale børne- og ungdomspsykiatri og fagpersoner i daginstitutioner og grundskolen (fx pædagogisk personale og lærere, sundhedsplejersker, studievejledere, skolepsykologer) kan henvise til tilbuddet

PERSONALEGRUPPE: En faglig bred personalegruppe bestående af bl.a. psykologer, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykiatere, sygeplejersker, pædagoger, UU-vejledere og specialuddannede lærere

BEHANDLING: Samtaleterapi, individuel psykoterapi, observation samt forebyggende behandlingsforløb for børn, unge og deres familier. Behandlingen skal bygge på evidensbaserede metoder som fx dialektisk adfærdsterapi, kognitiv adfærdsterapi eller familieterapi

ORGANISERING: Tilbuddets organisering vil være op til den enkelte kommune, men det er vigtigt, at PPR og andre sociale- og familierettede indsatser integreres ved behov. Det er afgørende, at der etableres et samarbejde, hvor medarbejdere fra den regionale børne- og ungdomspsykiatri bistår med sparring og supervision

Tilbuddet skal oprettes i alle kommuner (men for landets mindste kommuner giver det kun faglig mening at løse opgaven i samarbejde med en større kommune). En større normering, tværfaglighed og samlet ekspertise og specialisering skal sikre fokus på børn og unge med behov for hjælp uanset problemets omfang.

Læs hele udspillet her.