Skip to content

Socialistisk Folkepartis psykiatripolitik

Tilsendt fra Socialistisk Folkeparti

Antallet af danskere i mental mistrivsel og presset på det psykiatriske behandlingssystem er stigende. Derfor er vi også glad for, at vi med psykiatriaftalen i september 2022 endelig fik taget hul på nogle af problemerne. Nu skal børn og unge i mistrivsel have et tilbud om behandling for lettere angst og depression. Ligeledes er der sat penge af til en forstærket indsats for borgere med svære psykiske lidelser med aftalen om en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri.

Men vi er slet ikke i mål. SF ønsker stadig at give den behandlende psykiatri et løft og i den forbindelse gjort op med den udbredte brug af tvang i psykiatrien. Vi vil have borgerne og deres pårørende inddraget meget mere bl.a. via brug af åben dialog. Der skal være flere tilbud om medicinfri behandling og terapi i den behandlende psykiatri.

Endelig skal der være en socialpsykiatri med fokus på recovery, der kan tage ordentlig hånd om borgerne straks efter udskrivning. Selv om man kan blive rask. Så kan behandling af en psykiatrisk diagnose nemlig ofte vare længe eller være livslang. I kommunerne skal der være tilbud om rehabilitering, ordentlig bo-støtte, mulighed for uddannelse eller job og fritidstilbud mm.

Som samfund bliver vi også nødt til at tænke over, hvordan vi kan komme mistrivslen til livs og tænke mere i forebyggelse og mindre indgribende tilbud lokalt så færre ender i psykiatrien. Derfor er der som nævnt brug for mere ro på og generelt bedre tilbud til børn og unge.

SF’s ”ro på reform” med fokus på bedre-og mere sundhedspleje til nye familier, minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, færre elever i klasserne, kortere skoledage, to voksne i undervisningen er vigtige skridt på vejen. Derudover har vi også lagt vægt på, at inklusion af elever med fysiske-eller psykiske handicap ikke må være en spare-øvelse, som presser udsatte børn og deres familie.

Udgangspunktet skal altid være, at børn og unge, der mistrives, skal have det rette tilbud og den rette støtte i rette tid. SF foreslår bedre og hurtigere tilbud til børn og unge, der er kommet ind i en negativ udvikling med alvorlig mistrivsel, skolevægring mm. Derfor har vi også arbejdet for, at der børe være ret til hurtig hjælp fra PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) i kommunerne for børn og unge under 18 år, så man kan blive udredt for evt. diagnoser uden lange ventetider. Lige så vigtigt, bør PPR i alle kommuner kunne tilbyde både individuel hjælp og gruppeforløb til håndtering af lettere angst-og depressionstilfælde. Vi foreslår også at der bliver gode kommunale tilbud – gerne i samarbejde med civilsamfundet – til voksne, som kommer i sorg, krise eller får lettere angstsymptomer.

Med vedtagelsen af finansloven for 2022 fik vi sikret tilbud om gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år – det tilbud bør på sigt udvides til alle. Men her og nu står vi med den udfordring, at der er lange ventetider til psykologhjælp for unge. Derfor skal ordningen formentlig tilføres flere midler, samtidig med at der også oprettes flere ydernumre til praktiserende psykologer i nogle af regionerne. På den måde kan man få nedbragt ventetiden.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri