Skip to content

Til alle lokalafdelinger i BEDRE PSYKIATRI

Vedr. ansøgning om PUF-midler 2020

“Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.”

Vi skal gøre jer opmærksom på og dermed også opfordre jer til at benytte jer af muligheden for at søge om økonomisk tilskud fra ”Puljen til frivilligt socialt arbejde” – den såkaldte PUF-pulje. Der uddeles 45,7 mio. kr. årligt.

Ansøgningsfristen er i 2020 d. 20. marts 2020 kl. 12. Gælder for projektperioden 1. juli 2020 til den 30. juni 2020.

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt truede mennesker i samfundet eller mennesker i en svær livssituation. Borgere, der befinder sig i en svær livssituation, er ikke nødvendigvis socialt udsatte, men deres livssituation er karakteriseret ved at være vanskelig. Det kan f.eks. være borgere, der har betydelige sociale vanskeligheder, som tydeligt begrænser deres mulighed for at være en del af et socialt fællesskab, eller pårørende til f.eks. sindslidende, der oplever at være i en svær livssituation. Inden for målgruppen af socialt truede hører sårbare grupper. Det kan eksempelvis være børn og unge af udsatte forældre, der f.eks. oplever vold, misbrug eller psykisk sygdom i hjemmet. Ligeledes kan det være socialt udsatte voksne, der lever i udsatte livssituationer, isoleret fra at deltage i sociale og inkluderende fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet.

Ansøgningspuljen er målrettet frivilligt socialt arbejde og det frivillige ulønnede arbejde skal indgå som et betydeligt element i projektet og indsatsen. De frivillige borgere og deres rolle i den sociale indsats tillægges stor betydning i den samlede bedømmelse af projektet.

Konkret kan der søges til følgende projekttyper:

– Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere

– Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier

– Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne

– Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber

Der kan søges støtte til dækning af udgifter til løn til projektets medarbejdere, honorarer, aktiviteter målrettet borgerne, lokaler, formidling mv.

Her finder I ansøgningsskema (word), budgetskema (excel), vejledning mv.:

https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.71.47.10

Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge medarbejder NemID tilknyttet organisationen til login – dvs. det gælder også for BEDRE PSYKIATRI’s lokalafdelinger (vejledning herom ligger på BP-net). Sørg for at starte med at få helt styr på Nemid medarbejdersignatur, da det kan tage lidt tid (op til et par uger) at få ændret jeres brugeradgang.

Det er oplagt for lokalafdelinger af BEDRE PSYKIATRI at søge om tilskud til fx. pårørendecafeer, pårørendegrupper(selvhjælpsgrupper/netværksgrupper), lokale rådgivningsaktiviteter, særlige projekter o.lign.

Det er lidt svært at se helt præcis efter hvilke kriterier, der uddeles efter i praksis, så I må bare forsøge jer frem.

Dog har vi erfaring for, at ansøgninger om tilskud til samtalegrupper ofte afvises med den begrundelse, at der til samtalegrupper er mulighed for at ansøge om kommunalt §18-tilskud, så på dette område skal der nok være en særlige begrundelse for PUF-ansøgningen (fx. ungenetværksgrupper på tværs af flere kommuner). Vi har bedst erfaringer med at få tilskud til pårørendecafeer.

Læs vejledningen grundigt, før I begynder at skrive udkastet til ansøgning. Udarbejd jeres ansøgning i ansøgningsskemaet (word) og tilsvarende i budgetskemaeet (excel).

Når begge dele er færdige, skal i klikke på knappen ”indsend din ansøgning som organisation” – det er så her, at I skal bruge lokalafdelingens medarbejder-nøglekort, for at få adgang til lokalafdelingens digitale postkasse (forstået som lokalafdelingens E-boks – og ikke den alm. mailbox).

Hvis I har brug for yderligere råd og sparring omkring udfyldelse af ansøgningsskemaet, er I meget velkomne til at kontakte

Arly: ae@bedrepsykiatri.dk, tlf. 31 76 21 47
Mikkel: ms@bedrepsykiatri.dk, tlf. 61 71 33 71

Download vejledningen her