Skip to content

Vedtægter

Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Alle større beslutninger tages på Repræsentantskabsmødet, som finder sted hvert andet år.

Kapitel 1. 

Navn, formål m.m.
§ 1. Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er BEDRE PSYKIATRI – Landsforeningen for pårørende.

Stk. 2. Foreningen er almennyttig og godkendt efter ligningslovens regler om fradrag forbidrag, gaver og testamentariske begunstigelser.

Stk. 3. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Det er foreningens formål at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge ved at:

 • Udbrede kendskabet til psykiske sygdomme
 • Nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme
 • Tale de pårørendes og psykisk syges sag overfor beslutningstagerne
 • Udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for psykisk syges liv
 • Styrke de pårørende og det nære netværk.

Støtte de pårørende ved at:

 • Tilbyde undervisning og rådgivning til både pårørende og behandlere.Udbrede oplysning om psykisk sygdom, psykisk syge og deres

Udbrede oplysning om psykisk sygdom, psykisk syge og deres pårørende gennem

 • Udgivelse af blade og andet oplysende materiale
 • Deltagelse i samfundsdebatten.
§ 3. Foreningens organisation

Stk. 1. Foreningen består af medlemmer jf. kapitel 2, lokalafdelinger jf. kapitel 3 og Repræsentantskabet jf. kapitel 4.

§ 4. Foreningens struktur

Stk. 1. Foreningens medlemmer er organiseret i lokale afdelinger.

Stk. 2. Lokalafdelingerne vælger hver en lokalafdelingsbestyrelse, en formand for lokalafdelingen og et antal repræsentanter til Repræsentantskabet, jf. kapitel 4.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger en landsformand og en landsbestyrelse, jf. kapitel 5.

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, og landsformanden er tillige formand for Repræsentantskabet, jf. kapitel 5.

Kapitel 2.

Medlemmerne
§ 5. Medlemmerne

Stk. 1. Personer der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Medlemmer kan være:

 • Enkeltpersoner
 • En husstand
 • Virksomheds- og støttemedlemmer

Stk. 3. Et husstandsmedlemskab giver medlemsrettigheder på op til fire navngivne medlemmer af husstanden.

Stk. 4. Virksomheder og støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede eller valgbare.

Stk. 5. Stemmeberettigede og valgbare er enkeltpersoner, eller medlemmer efter stk. 1 og 3, der har betalt forfaldent kontingent senest 30 dage forud for valget.

Stk. 6. Medlemmerne udøver deres indflydelse gennem foreningens lokalafdelinger.

Stk. 7. Tillidshverv i foreningen er ulønnede. Landsformanden kan i fornødent omfang frikøbes fra øvrigt lønnet arbejde til at varetage tillidshvervet, som landsformand. Det er landsbestyrelsen, der godkender et sådant frikøb, herunder omfanget, frikøbets størrelse samt de relaterede arbejdsopgaver.

Stk. 8. Tillidshverv i BEDRE PSYKIATRI kan ikke varetages samtidig med tillidshverv i foreninger med beslægtede formål.

Stk. 9. Stk. 8 er ikke til hinder for, at medlemmer af BEDRE PSYKIATRI beklæder tillidsposter i paraplyorganisationer/samarbejdsorganisationer, som BEDRE PSYKIATRI er medlem af, og hvor de pågældende repræsenterer BEDRE PSYKIATRI.

§ 6. Medlemskontingent

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes på det ordinære Repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Medlemskontingentet opkræves for et år ad gangen og indbetales til Landsforeningens sekretariat.

§ 7. Ophør af medlemskab

Stk. 1. Landsbestyrelsen kan med 2/3-dels flertal ekskludere et medlem, hvis medlemmet handler eller ytrer sig på en måde, der er til skade for foreningen. Medlemmet har mulighed for at deltage i punktet på mødet i landsbestyrelsen.

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan få forelagt eksklusionen til behandling på førstkommende møde i Repræsentantskabet.

Stk. 3. Eksklusion af et medlem skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet. Eventuel genoptagelse skal forelægges Repræsentantskabet til godkendelse, og det kan tidligst ske på det næste ordinære Repræsentantskabsmøde.

Kapitel 3. Lokalafdelinger

§ 8. Lokalafdelinger

Stk. 1. Lokalafdelingens opgaver er:

 • at arbejde lokalt indenfor foreningens formål
 • at vælge repræsentanter til Landsforeningens Repræsentantskab
 • at arbejde for tilgang af medlemmer
 • at hjælpe, støtte, vejlede og uddanne pårørende til sindslidende indenfor
 • lokalafdelingens geografiske område
 • at rådgive og samarbejde med regionale og kommunale myndigheder, institutioner og andre offentlige myndigheder
 • at søge midler og tilskud fra lokale bidragydere, der støtter lokale formål
 • at orientere landsbestyrelsen løbende om afdelingens aktiviteter

Stk. 2. Hvis en lokalafdeling midlertidigt er uden lokalbestyrelse, varetages lokalafdelingens anliggender indtil videre af landsbestyrelsen. Afdelingens arkiver, regnskabsbøger, bestyrelsesreferater samt bøger og øvrige materialer deponeres i sådanne tilfælde i sekretariatet.

§ 9. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden mellem januar og udgangen af maj måned.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker skriftligt (via e-mail eller brev) til hvert enkelt medlemskab

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. På lige årstal vælges lokalafdelingens formand, evt. næstformand og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 2 år.

Stk. 6. På ulige årstal vælges kasserer og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne for 2 år.

Stk. 7. Der vælges op til fire suppleanter for 1 år.

Stk. 8. På lige årstal vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 14, stk. 4, for 2 år. Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, som indtræder ved repræsentantens midlertidige eller varige forfald.

Stk. 9. Hvert år vælges der kritiske revisorer.

Stk. 10. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk. 11. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 12. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlemskab kan kræves forevist. Lokalafdelingens bestyrelse afgør, hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når lokalbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af afdelingens medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet anledning til indkaldelsen.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen senest 14 dage efter, at anmodningen herom er modtaget. Mødet afholdes med mindst 2 ugers varsel og senest seks uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt (via e-mail eller brev) til hvert enkelt medlemskab med angivelse af dagsorden.

§ 11. Lokalafdelingens bestyrelse

Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af lokalbestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, evt. næstformand, kasserer og evt. en eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og konstituerer i øvrigt sig selv.

Stk. 2. Et flertal i lokalbestyrelsen skal være pårørende eller tilhøre det private nære netværk for en sindslidende.

Stk. 3. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Såfremt ét eller flere bestyrelsesmedlemmer har forfald til et bestyrelsesmøde, får suppleanterne stemmeret i den rækkefølge, de er valgt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i enighed supplere bestyrelsen efter behov.

§ 12. Lokalafdelingens regnskab og økonomi

Stk. 1. Lokalafdelingen modtager en andel af medlemskontingentet.

Stk. 2. Regnskabsmateriale for lokalafdelingerne udarbejdes efter en for alle lokalafdelinger fastsat fælles standard.

Stk. 3. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Lokalafdelingens årsregnskab skal indsendes til sekretariatet senest den 15. marts.

Stk. 5. Lokalafdelingens godkendte regnskab og budget indsendes til sekretariatet senest den 15. juni.

Stk. 6. Lokalforeningen tegnes i forening af lokalformanden og et lokalbestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Lokalforeningens kasserer har bemyndigelse til at oprette og beføjelse over en bankkonto/webbankkonto. Lokalformanden har bemyndigelse til at have kiggeadgang til lokalafdelingens bankkonto/webkonto.

§ 13. Hæftelse og repræsentation

Lokalafdelingen kan ikke forpligte landsforeningen, og hæfter alene med afdelingens formue.

Kapitel 4. Repræsentantskabet

§ 14. Repræsentantskabet.

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger landsformand og den øvrige landsbestyrelse. Landsformanden er formand for Repræsentantskabet.

Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet er landsbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra lokalafdelingerne.

Stk. 4. Hver lokalafdeling vælger to repræsentantskabsmedlemmer. Herudover vælger hver lokalafdeling yderligere et repræsentantskabsmedlem for hver 100 almindelige medlemmer af vedkommende lokalafdeling. En lokalafdeling kan dog højst vælge fem repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 5. Lokalafdelingernes antal af stemmeberettigede medlemmer opgøres per 1. august

§ 15. Ordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert andet år (i lige kalenderår) den sidste lørdag i oktober. Mødet indkaldes skriftligt senest 2 måneder før. Indkaldelsen ledsages af en foreløbig dagsorden, den reviderede årsrapport, bestyrelsens beretning, bestyrelsens forslag til vedtagelser samt information om personvalg.

Stk. 2. Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før Repræsentantskabsmødet.

Dagsordenen ledsages af præsentationen af opstillede kandidater samt bestyrelsens indstilling til indkomne forslag.

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde de hovedpunkter, der skal behandles på Repræsentantskabsmødet, herunder forslag til vedtagelser og behandling af beretning fra landsbestyrelsen.

Stk. 4. Forslag til behandling på Repræsentantskabsmøder kan fremsættes skriftligt og begrundet af landsbestyrelsen, den enkelte lokalafdeling eller mindst 25 medlemmer med stemmeret til generalforsamlingen i en lokalafdeling.

Stk. 5. Forslag, herunder forslag til kandidater til valg af landsformand, landsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal for at blive behandlet på Repræsentantskabsmødet være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Repræsentantskabsmødet.

§ 16. Valg- og stemmeregler

Stk. 1. Landsformanden vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Der vælges for to år ad gangen et antal medlemmer til landsbestyrelsen. Antallet fastsættes efter indstilling fra landsbestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger 2 eller flere suppleanter til landsbestyrelsen. Antallet fastsættes efter indstilling fra landsbestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et medlem af Repræsentantskabet vælges til medlem af landsbestyrelsen, indtræder dennes suppleant i Repræsentantskabet.

Stk. 5. Kun valgte repræsentanter eller deres suppleanter har stemmeret på mødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Repræsentantskabet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten finder det nødvendigt, eller hvis et medlem begærer det.

Stk. 7. Vedtægtsændringer vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet

Stk. 8. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det største antal stemmer. Ved stemmelighed trækkes der lod.

Stk. 9. Formændene for eventuelle udvalg deltager i Repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. Landsbestyrelsen beslutter, hvem der i øvrigt deltager i et Repræsentantskabsmøde uden stemmeret.

Stk. 10. Referat af Repræsentantskabsmødet underskrives og godkendes af dirigenten, og gøres tilgængeligt for lokalafdelingerne.

§ 17. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Landsbestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde, når et flertal i landsbestyrelsen, halvdelen af lokalafdelingerne eller mindst 100 almindelige medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelsen med dagsorden skal fremsendes til medlemmerne af Repræsentantskabet senest 14 dage efter, at anmodningen herom er kommet landsbestyrelsen i hænde. Mødet afholdes tidligst fire og senest otte uger efter modtagelse af begæringen.

Kapitel 5. Landsbestyrelsen og den daglige ledelse

§ 18. Landsbestyrelsen

Stk. 1. Landsforeningen ledes af en landsbestyrelse bestående af landsformanden og et antal landsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf et flertal skal være pårørende eller tilhøre det private nære netværk.

Stk. 2. Repræsentantskabet fastsætter antallet af landsbestyrelsesmedlemmer, som skal være et lige antal. Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Landsformanden er formand for landsbestyrelsen.

Stk. 4. Landsbestyrelsen konstituerer sig straks efter det ordinære Repræsentantskabsmøde og vælger én eller to næstformænd.

Stk. 5. Hvis et landsbestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal i landsbestyrelsen. Hvis landsformanden udtræder, fungerer landsbestyrelsens næstformand som foreningens formand, indtil ny landsformand vælges på førstkommende Repræsentantskabsmøde.

Stk. 6. Der føres referat over landsbestyrelsens beslutninger. Referater gøres tilgængelige for lokalafdelingerne. På forlangende skal referatet være tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Stk. 7. Landsbestyrelsen fastlægger lokalafdelingens geografiske område, der efterfølgende godkendes af Repræsentantskabet. Landsbestyrelsen kan oprette og nedlægge lokalafdelinger.

§ 19. Foreningens sekretariat

Stk. 1. Foreningens daglige administration varetages af et sekretariat.

Stk. 2. Sekretariatets leder ansættes af landsbestyrelsen.

Kapitel 6. Tegningsret
§ 20. Tegning, hæftelse og repræsentation

Stk. 1. Foreningen repræsenteres over for offentligheden af landsformanden, næstformanden eller andre, der bemyndiges hertil af landsbestyrelsen.

Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 3. Foreningen tegnes af landsformanden i forening med næstformanden

Stk. 4. Landsbestyrelsen kan meddele prokura.

Kapitel 7. Regnskab og revision

§ 21. Regnskab

Stk.1. Foreningen årsregnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 3. De af Repræsentantskabet to valgte kritiske revisorer har til opgave at vurdere om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med de besluttede aktivitetsmæssige prioriteringer samt det af Repræsentantskabet vedtagne budget.

Kapitel 8. Opløsning og ikrafttræden

§ 22. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kan besluttes på et Repræsentantskabsmøde, såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for opløsning.

Stk. 2. Beslutningen forelægges på et møde, hvortil samtlige landsforeningens medlemmer med stemmeret på lokalforeningernes generalforsamlinger bliver indkaldt på landsbestyrelsens foranledning, og hvor kun spørgsmålet om foreningens nedlæggelse og en eventuel anvendelse af foreningens formue er på dagsordenen.

Stk. 3. En beslutning om nedlæggelse kan kun tiltrædes, såfremt mindst én tredjedel af landsforeningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4. Er det opløsende møde ikke beslutningsdygtigt, men har et flertal af de fremmødte stemt for at tiltræde en opløsning, indkalder landsbestyrelsen senest to måneder efter til et nyt møde med samme deltagerkreds og dagsorden. Dette andet møde er beslutningsdygtigt med det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Varslet for det andet møde skal være mindst 28 dage, og opløsningen af foreningen skal ske med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte.

Stk. 5. Eventuelt uforbrugte offentlige midler til projekter mv. tilbagebetales de pågældende institutioner og myndigheder efter reglerne herom.

Stk. 6. Foreningens øvrige formue skal henstå i en godkendt forvaltningsafdeling i fire år og udbetales til en eventuel ny pårørendeforening med samme formål. Oprettes en sådan forening ikke, skal formuen uddeles til foreninger eller institutioner med samme formål efter det opløsende mødes beslutning. I begge tilfælde skal pågældende forening eller institution være hjemmehørende i et EU- eller EØS-land.