Skip to content

Arbejdsmarked

At få en uddannelse og et arbejde er afgørende for, hvordan man klarer sig med psykisk sygdom. Men alt for mange mister fodfæstet i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, når psykisk sygdom rammer. Og alt for få finder tilbage.

Så mange psykisk syge er uden arbejde

 • Psykisk sygdom anslås til at være årsagen til cirka 35-45 pct. af alt sygefravær. (Statens Institut for Folkesundhed 2007
 • 20 pct. af psykiatriske patienter i alderen 18-64 år er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt ikke-psykiatriske patienter. (KL 2017
 • Hver tredje danskere med psykisk sygdom, er i arbejde eller under uddannelse. (KL 2017)
 • Halvdelen af dem, der var i arbejde, inden de blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, er i arbejde igen et halvt år efter, de er udskrevet. (Nationale mål for sundhedsvæsenet 2017)

Psykisk syge på offentlig ydelser

 • Omkring hver fjerde voksne modtager af kommunale indsatser efter serviceloven i 2016 har også kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen i 2016. Næsten halvdelenhar haft kontakt inden for en 5-årig periode.
 • Hver fjerde, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013, var såkaldte ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. (KL og SUM 2015
 • Gevinstpotentialet ved, at en ledig psykisk syg finder ordinær beskæftigelse er ca. 682.000 kr. over seks år. (KORA 2015)
 • Undersøgelse peger på, at op mod 70 procent af sygedagpengemodtagerne har en psykisk lidelse (OECD 2013)

Jobcentres indsats

For mange psykisk syge står uopdaget psykisk sygdom i vejen for en succesfuld beskæftigelsesindsats.

 • Tre ud af fire kommuner (gennemfører ikke systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentrene (SDU 2017
 • Mellem hver fjerde og hver femte langtidssygemeldte har en uopdaget psykisk sygdom (Syddansk Universitet 2015
 • I følge OECD er jobcentrene i Danmark dårlige til at tackle psykisk sygdom. (OECD 2013)

Tabu på jobbet

Det er svært for mange psykisk syge at være åbne om deres sygdom. Mange pårørende oplever det samme

 • 39 pct. af lønmodtagere er i høj eller nogen grad betænkelige ved at skulle arbejde sammen med en person, der lider af skizofreni eller maniodepressivitet. (SFI 2014
 • Hver tredje pårørende til en psykisk syg har undladt at fortælle på jobbet, at de er pårørende til en med psykisk sygdom (Bedre Psykiatri 2014)

Pårørende på arbejdsmarkedet

Psykisk sygdom rammer ikke kun psykisk syge på arbejdsmarkedet. Pårørende har ofte også svært ved at få deres arbejdsliv til at hænge sammen.

 • Hver fjerde forælder til et barn med psykisk sygdom er gået ned i arbejdstid og 16 pct. er blevet sygemeldt pga. psykisk sygdom barn. (Bedre Psykiatri 2012)

Relateret viden og fakta

 • Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom (Økonomi- og Indenrigsministeriet 2018)
 • Personer med fysiske handicap og psykiske lidelser. Sammenhæng mellem personkarakteristika og beskæftigelsesmuligheder VIVE 2018
 • Førstegangsdiagnosticerede patienter i psykiatrien. Forløb i sundhedsvæsenet og udvikling i arbejdsmarkedstilknytning (Sundhedsdatastyrelsen 2018)
 • Demografiske og socioøkonomiske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrien (Sundhedsministeriet 2018
 • Personer med handicap – hverdagsliv og levevilkår 2016 (VIVE 2017)