Skip to content

Lokalafdelingens økonomi

Som lokalafdeling er I selv ansvarlige for jeres egen økonomi. I søger selv penge til aktiviteter og bestemmer selv, hvordan pengene bruges, og I aflægger selv regnskab på årets generalforsamling. Det er kassererens opgave at have styr på økonomien, men det er hele bestyrelsens ansvar.

Sekretariatet tilbyder en økonomiordning, hvor sekretariatet hjælper med udbetalinger, bogføring og regnskab, men I skal stadig selv søge penge, aflægge regnskab og have kontakt til revisor. Herunder kan I finde svar på alt muligt, der har med lokalafdelingens økonomi at gøre:

Bedre Psykiatris økonomiordning

I kan som lokalafdeling tilmelde jer økonomiordningen, hvor sekretariatet bistår med:

 • Løbende betalinger via afdelingens bankkonto og bogføringer via bilag
 • Kvartalsvis forbrugsstatus til kassereren
 • Opstilling af årsregnskab til brug for fremlæggelse i bestyrelsen/generalforsamlingen

Lokalafdelingen skal stadig have en kasserer, men opgaven er meget mere overskuelig, idet man blot skal videresende fakturaer og refusionsbilag til okonomisupport@bedrepsykiatri.dk, som sørger for at sætte det til betaling i banken. Herefter skal kassereren godkende betalingen.

I skal have SparNord som bank for at kunne tilmelde jer økonomiordningen.

Det koster 500 kr. om året at benytte sig af ordningen.

Blanketter til refusion af udlæg og transport

Har du haft udlæg eller udgifter til kørsel i forbindelse med aktiviteter i lokalafdelingen, så udfyld nedenstående blanket og send det til kassereren.

Søg §18-midler hos kommunen

Alle kommuner er forpligtet til at have en §18-pulje, hvor kommunens frivillige sociale foreninger kan søge om tilskud til deres aktiviteter. Det er den enkelte kommune, der fastsætter rammer, kriterier og frister. De fleste af Bedre Psykiatris lokalafdelinger søger § 18-midler, og de fleste lokalafdelinger får herigennem midler til samtalegrupper, foredrag, pårørendecaféer og andet.

Gå ind på kommunens hjemmeside, søg på §18 og læs om, hvilke kriterier og frister der gælder i den pågældende kommune. Det kan være en god idé at ringe til kommunens kontaktperson og få vejledning om kommunens tildelingskriterier.

Da kommunerne er forskellige er der ikke nogen standardansøgning, man kan bruge, men her er eksempler på ansøgning og årsrapport til inspiration:

ISOBROs Lokalforeningspulje

ISOBRO Lokalforeningspulje har til formål at styrke det frivillige lokale foreningsliv i Danmark. Her kan man søge midler til aktiviteter, der styrker foreningen og fællesskabet, fastholder frivillige og tiltrækker nye. Mange lokalafdelinger søger og modtager penge fra denne pulje.

Der er frist for ansøgning i oktober, og pengene bliver udbetalt i december. Alle ansøgere får det samme – typisk 5-6.000 kr. Ansøgningsproceduren er ubureaukratisk og ligetil, og der kan søges til masser af spændende aktiviteter for frivillige og medlemmer, fx:

 • Aktiviteter som støtter rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Fysiske aktiviteter for medlemmer, herunder udflugter
 • Sociale arrangementer med fokus på udvikling og fællesskabsstyrkelse af lokalforeningen
 • Samarbejde mellem foreninger
 • Opkvalificering af foreningens bestyrelse og aktivitetsfrivillige

Forslag til aktiviteter:

 • Nytårskur i januar for lokalafdelingens frivillige, medlemmer og potentielle medlemmer eller frivillige med foredrag, nyheder fra lokalafdelingen og spisning.
 • Ekskursion til fx bosted, psykiatrisk museum, psykiatrisk hospital med oplæg fra leder/personale og rundvisning for at opkvalificere de frivillige, samt efterfølgende socialt arrangement med spisning.
 • Medlemsmøde efter sommerferien for lokalafdelingens medlemmer med foredrag, planlagte aktiviteter fra lokalafdelingen og spisning.
 • Frivilligseminar – Hvordan arbejder vi lokalt med vores nye strategi? Hvad er vores mål, arbejde og udvikling for de næste par år?

Læs mere om, hvornår og hvordan man søger på ISOBROs hjemmeside.

Tryg, Velliv og andre puljer og fonde

Mange lokalafdelinger har gode erfaringer med at søge Tryg Fonden og Velliv Foreningen om midler til samtalegrupper, skriveværksteder etc., men der er også andre fonde og puljer. Alle landsdækkende puljer og fonde søges af landsforeningen.

De mest relevante fonde og puljer for lokalafdelingerne er:

 • Tryg Fonden Fokusområde ”Voksne – Fællesskaber for alle”.
  Godt til: Store og længerevarende projekter.
  Hvornår kan der søges: To gange om året: den 1. marts og den 1. september. – svar ca. 4 måneder efter
  Læs mere her på Tryg Fondens hjemmeside
 • Velliv Foreningen “Fokusområde Lokal trivsel”
  Godt til: Mellemstore projekter, der styrker den mentale sundhed
  Hvornår kan der søges: To gange, hhv. 20. april 2023 (svar kan forventes medio september) og 22. august 2023 (svar kan forventes ultimo december 2023). OBS prækvalifikationen skal indsendes 1 uge inden ansøgningsfristen!
  Læs mere her på Vellivs hjemmeside
 • Social- & boligstyrelsen: ”Pulje til frivilligt socialt arbejde” (PUF)
  Godt til: Større sociale projekter med fokus på frivilligheden
  Hvornår kan der søges: Ikke slået op pt., men fristen plejer at være foråret – svar ca. sept.
  Læs mere på styrelsens hjemmeside
 • SparNord Fonden: ”Fællesskaber- Social” er mest relevant (“Fællesskaber – Kultur” kan også være relevant)
  Godt til: Mellemstore sociale fællesskabsprojekter
  Hvornår kan der søges: 27. april 2023 (svar juni), 6. august 2023 (svar september), 26. oktober 2023 (svar december)
  Læs mere på SparNord Fondens hjemmeside
 • Nordea Fonden: ”Fokusområde – Liv i det lokale”
  Godt til: Mellemstore fællesskabsprojekter.
  Hvornår kan der søges: Løbende – ca. 5 måneders behandlingstid
  Læs mere på Nordea Fondens hjemmeside


Der findes der ikke en særlig opskrift på, hvordan I skal skrue en ansøgning sammen. Mange fonde har opsat råd, skabeloner og vejledninger, som er gode og nemme at bruge. Så brug tid på at kigge fondenes egne hjemmesider igennem.

Du kan her finde 6 generelle råd og 10 praktiske tips samt en øvelse til at få styr på projektets ide fra Fondsværkstedet den 4. februar 2023

Bedre Psykiatris Aktivitetspulje

Bedre Psykiatri har en aktivitetspulje, som man kan søge, hvis man har en god idé, men mangler midler til at føre den ud i livet.

Læs om Aktivitetspuljen her

Kontingentandele

For hvert betalende medlem modtager lokalafdelingen 40 % af kontingentindtægterne. Før fordelingen fratrækkes dog 25 kr. pr. kontingent (udgifter til Betalingsservice, rykkergebyr og administration). Kontingentandelene udbetales én gang om året den første bankdag i maj til lokalafdelingens bankkonto. Lokalafdelingen modtager konkret pr. type af medlemskab:

 • Alm. medlemskab (for én person): 90,00 kr.
 • Husstandsmedlemsskab (for to til fire personer): 150,00 kr.
 • Virksomheds- og støttemedlemsskab: 400 kr.
Bankkonto i SparNord

Bedre Psykiatri har en samarbejdsaftale med Spar Nord (på landsplan – lokale filialer er ikke omfattet af aftalen), og alle lokalafdelinger kan få overflyttet eller oprettet en bankkonto i Spar Nord i samarbejde med sekretariatet. Sekretariatet hjælper kun med det indledende og har ikke noget ansvar for eller adgang til bankkontoen (med mindre man er med i økonomiordningen). Der er alene tale om et kundeforhold mellem lokalafdelingen og Spar Nord.

Ønsker I en konto i Spar Nord, så send følgende i én samlet mail til frivillige@bedrepsykiatri.dk:

 1. Navn og mail på alle bestyrelsesmedlemmer.
 2. Referat fra lokalafdelingens seneste generalforsamling eller konstituerende bestyrelsesmøde, hvoraf det fremgår, hvem der er er valgt til formand og kasserer.
 3. Referat af et bestyrelsesmøde, hvor det fremgår, at lokalafdelingen har besluttet at skifte til Spar Nord.
 4. Kontonummer på eksisterende bankkonto, der skal overflyttes eller overdrages.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal registreres i banken med ID-dokumentation (jf. Finanstilsynets regler), og dette vil blive håndteret gennem systemet Unioo, som Spar Nord benytter.

Registrering af ny kasserer eller formand

Banken skal gøres opmærksom på, at lokalafdelingen har fået ny formand eller kasserer. I de fleste lokalafdelinger har formanden ”kigge-adgang” til lokalafdelingens bankkonto, mens det kun er kassereren, der har adgang til at overføre fra kontoen.

Har I Spar Nord som bank, så skriv til os, så giver vi banken besked. Send en mail med følgende:

 1. Kopi af referatet fra lokalafdelingens seneste generalforsamling eller konstituerende bestyrelsesmøde, hvoraf det fremgår, hvem der må tegne foreningen
  (fx ”XX blev valgt som kasserer og bemyndiget til at overtage lokalafdelingens bankkonto, anmeldt som NemKonto, med ret til at hæve/udbetale fra foreningens konto. Formanden blev bemyndiget at få kiggeadgang til foreningens konto.”).
 2. Formandens kontaktinfo: Navn, adresse, telefon og mail
 3. Kassererens kontaktinfo: Navn, adresse, telefon og mail

Herefter sender banken en mail direkte til jer med yderligere instruktioner.

Kritisk revisor

I Bedre Psykiatris vedtægter Kap. 3, §9, stk. 9 står. ”Hvert år vælges der kritiske revisorer”. I praksis vælges som reglen kun én revisor og en revisorsuppleant. Der er ingen krav til revisorens baggrund.

Det er kassererens ansvar, at der bliver udarbejdet et årsregnskab, og at alle bilag bliver arkiveret. Er man på økonomiordningen, er det sekretariatets opgave at levere et færdigt årsregnskab med bilag, sådan at lokalafdelingen kan kontakte revisoren og fremlægge følgende:

 • Årsregnskab samt samling af alle bilag (faktura, kvitteringer, bevillingsbreve, udbetalingsblanketter mv.)
 • Underskrevet årsregnskab for året før.
 • Print af bankkontoudtog – oversigt over alle bevægelse i det pågældende kalenderår.

Revisionen sker ved, at revisor kigger materialet igennem og ser, om der er rimelig overensstemmelse mellem posternes beskrivelse og størrelse og gennemfører en stikprøvekontrol af udgiftsbilag. Når revisor har tjekket regnskabet igennem, kan det underskrives, og det reviderede regnskab kan fremlægges og godkendes på lokalafdelingens generalforsamling (jf. §9, stk. 3).

Habilitetsregler

Som frivillig i en bestyrelse, må du ikke modtage honorar, løn og lignende for opgaver i eller på vegne af foreningen. Det fremgår af vores vedtægter, og landsbestyrelsen har vedtaget et sæt retningslinjer, som forklarer hvordan man skal forstå reglerne. Se landsbestyrelsens retningslinjer her. (skal opdateres!)

Bestyrelsesansvarsforsikring

Landsforeningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som automatisk dækker alle bestyrelsesmedlemmer af Bedre Psykiatris lokalafdelinger. Forsikringen dækker erstatninger, som jeres bestyrelsesmedlemmer måtte blive pålagt at betale som følge af deres beslutninger, så længe de ikke er bevidst uansvarlige.