Skip to content

Årsregnskab 2022 kan hentes i PDF-format her.

(Version med underskrift og uden rettet benævnelse i note 3 kan findes her )

Årsregnskab 2021 kan hentes i PDF-format her.

(Udvidet note 3 kan hentes i PDF-format her.)

Årsregnskab 2020 kan hentes i PDF-format her.

Årsregnskab 2019 kan hentes i PDF-format her.

Årsregnskab 2018 kan hentes i PDF-format her.

Årsregnskab 2017 kan hentes i PDF-format her.

Forretningsorden og daglig instruks

Forretningsorden for Bedre Psykiatris landsbestyrelse – godkendt den 21. oktober 2021. Hent i PDF-format, her

Instruks til daglig ledelse kan findes her.

Generalsekretærens lønforhold:

Løn: 61.750 kr. om måneden samt 15% i pension.

Dertil kommer: Et abonnement på Politiken, fri telefon samt en betalt internetforbindelse.

Landsformand frikøb:

Landsformanden er frikøbt til arbejde for foreningen for et månedligt honorar på 11.500 kr.

God foreningsledelse

Landsbestyrelsen arbejder med at sikre, at foreningen lever op til Frivilligrådets anbefalinger om god foreningsledelse. Læs mere

Statusredegørelse for god foreningsledelse 2023 kan hentes i PDF-format her.

Medarbejderrepræsentant i landsbestyrelsen

Medarbejderrepræsentanten får som medlem af landsbestyrelsen et månedligt tillæg på 1.500 kr.

Hos Bedre Psykaitri behandler vi dine persondata fortroligt og med respekt.

Læs om hvilke oplysninger vi indsamler om dig og hvordan vi behandler dem:

Læs vores privatlivspolitik her

Pige og dreng

Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Alle større beslutninger tages på Repræsentantskabsmødet, som finder sted hvert andet år, senest i 2023. Du kan hente vedtægterne i printvenlig format her.

Kapitel 1. Navn, formål m.m.

§ 1. Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende.

Stk. 2. Foreningen er almennyttig og godkendt efter ligningslovens regler om fradrag for bidrag, gaver og testamentariske begunstigelser.

Stk. 3. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Det er foreningens formål at skabe bedre vilkår for pårørende og mennesker med psykisk sygdom ved:

 • At give rådgivning, støtte og hjælp til pårørende til mennesker med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser, så de får mulighed for et bedre liv på trods af sygdom.
 • At bidrage til et lokalt erfarings- og interessefællesskab, så ingen pårørende skal være alene med deres praktiske eller følelsesmæssige problemer.
 • At bekæmpe tabuer om psykisk sygdom.
 • At varetage mennesker med psykisk sygdom og pårørendes interesser overfor politikere, fagfolk og myndigheder.

§ 3. Foreningens organisation

Stk. 1. Foreningens medlemmer er organiseret i lokale afdelinger.

Stk. 2. Lokalafdelingerne vælger hver en lokalafdelingsbestyrelse, jf. kapitel 3, delegerede til det
regionale arbejde jf. kapitel 4, samt repræsentanter til Repræsentantskabet.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger en landsformand og en landsbestyrelse, jf. kapitel 5. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, og landsformanden er tillige formand for Repræsentantskabet.


Kapitel 2. Medlemmerne

§ 4. Medlemmerne

Stk. 1. Personer der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Medlemmer kan være:

 • Enkeltpersoner
 • En husstand
 • Virksomheds- og støttemedlemmer

Stk. 3. Et husstandsmedlemskab giver medlems­rettigheder på op til fire navngivne medlemmer af husstanden.

Stk. 4. Virksomheder og støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede eller valgbare.

Stk. 5. Stemmeberettigede og valgbare er enkelt­per­soner, eller medlemmer efter stk. 1 og 3, der har betalt forfaldent kontingent senest 30 dage forud for valget.

Stk. 6. Medlemmerne udøver deres indflydelse gennem foreningens lokalafdelinger.

Stk. 7. Tillidshverv i foreningen er ulønnede. Lands­formanden kan i fornødent omfang frikøbes fra øvrigt lønnet arbejde til at varetage tillids­hverv­et, som lands­formand. Det er lands­be­styr­el­sen, der god­kender et sådant frikøb, herunder omfanget, frikøbets størrelse samt de relaterede arbejds­opgaver. Tillidsvalgte eller andre frivillige i Bedre Psykiatri kan kun undtagelsesvist modtage vederlag for ydelser i eller på vegne af foreningen og ved overholdelse af inhabilitetsregler.

Stk. 8. Tillidshverv i Bedre Psykiatri kan ikke vare­tages samtidig med tillidshverv i foreninger med beslægtede formål.

Stk. 9. Stk. 8 er ikke til hinder for, at medlemmer af Bedre Psykiatri beklæder tillidsposter i paraply­organisa­tioner­/samarbejdsorganisationer, som Bedre Psykiatri er medlem af, og hvor de pågældende repræsenterer Bedre Psykiatri.

§ 5. Medlemskontingent

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes på det ordinære Repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Medlemskontingentet opkræves for et år ad gangen og indbetales til Landsforeningens sekretariat.

§ 6. Ophør af medlemskab

Stk. 1. Landsbestyrelsen kan med 2/3-dels flertal ekskludere et medlem, hvis medlemmet handler eller ytrer sig på en måde, der er til skade for foreningen. Medlemmet har mulighed for at deltage i punktet på mødet i landsbestyrelsen.

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan få forelagt eks­klusionen til behandling på førstkommende møde i Repræsentantskabet.

Stk. 3. Eksklusion af et medlem skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte stemme­berettigede medlemmer af Repræsen­tant­skabet. Eventuel genoptagelse skal forelægges Repræsentant­skabet til godkendelse, og det kan tidligst ske på det næste ordinære Repræsentant­skabs­møde.

Kapitel 3. Lokalafdelinger

§ 7. Lokalafdelinger

Stk. 1. Lokalafdelingens opgave er at arbejde lokalt indenfor foreningens formål, dvs.

 • At støtte og hjælpe pårørende til mennesker med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser.
 • At bidrage til et lokalt erfarings- og interessefællesskab
 • At bekæmpe tabuer om psykisk sygdom.
 • At varetage mennesker med psykisk sygdoms og pårørendes interesser overfor politikere, fagfolk og myndigheder lokalt.

Stk. 2. Hvis en lokalafdeling midlertidigt er uden lokalbestyrelse, varetages lokalafdelingens anliggender indtil videre af landsbestyrelsen. Afdelingens arkiver, regnskabsbøger, bestyrelses­referater samt bøger og øvrige materialer deponeres i sådanne tilfælde i sekretariatet.

§ 8. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øver­ste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden mellem januar og udgangen af maj måned.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldel­se sker skriftligt (via e-mail eller brev) til hvert enkelt medlemskab.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 • Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Valg
 • Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på general­forsam­lingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. På lige årstal vælges lokalafdelingens formand, evt. næstformand og halvdelen af bestyrelses­med­lemmerne for 2 år.

Stk. 6. På ulige årstal vælges kasserer og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne for 2 år.

Stk. 7. Der vælges op til fire suppleanter for 1 år.

Stk. 8. På ulige årstal vælges et antal repræsentantskabs­medlemmer, jf. § 14, stk. 4, for 2 år. Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, som ind­træder ved repræsentantens midlertidige eller varige forfald.

Stk. 9. Hvert år vælges der kritiske revisorer.

Stk. 10. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk. 11. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 12. Adgang til generalforsamlingen har stemme­berettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlem­skab kan kræves forevist. Lokalafdelingens bestyrelse afgør, hvem der i øvrigt kan overvære general­forsam­lingen uden stemmeret.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når lokalbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af afdelingens medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet anledning til indkaldelsen.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen senest 14 dage efter, at anmodningen herom er modtaget. Mødet afholdes med mindst 2 ugers varsel og senest seks uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt (via e-mail eller brev) til hvert enkelt medlemskab med angivelse af dagsorden.

§ 10. Lokalafdelingens bestyrelse

Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af lokalbestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, evt. næstformand, kasserer og evt. en eller flere bestyrelses­med­lem­mer. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretnings­orden og konstituerer i øvrigt sig selv.

Stk. 2. Et flertal i lokalbestyrelsen skal være pårørende eller tilhøre det private nære netværk for en sindslidende.

Stk. 3. Suppleanterne kan deltage i bestyrelses­møderne med taleret, men uden stemmeret. Såfremt ét eller flere bestyrelses­medlemmer har forfald til et be­styr­elses­møde, får suppleanterne stemmeret i den rækkefølge, de er valgt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i enighed supplere bestyrelsen efter behov.

§ 11. Lokalafdelingens regnskab og økonomi

Stk. 1. Lokalafdelingen modtager en andel af medlems­kontingentet.

Stk. 2. Regnskabsmateriale for lokalafdelingerne udarbejdes efter en fælles standard.

Stk. 3. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Lokalafdelingens godkendte regnskab og budget indsendes til sekretariatet sammen med referat af generalforsamlingen senest den 15. juni.

Stk. 5. Lokalafdelingen tegnes i forening af lokalformanden og et lokalbestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Lokalforeningens kasserer har bemyndigelse til at oprette og beføjelse over en bankkonto. Lokal­afdelingens formand har bemyndigelse til at have kiggeadgang til lokalafdelingens bankkonto.

Stk. 7. Lokalafdelingen kan ikke forpligte landsforeningen og hæfter alene med afdelingens formue.

Kapitel 4: Regionerne

§ 12. Foreningens regionale arbejde

Stk. 1. Foreningens regionale arbejde skal koordinere og sikre foreningens muligheder for indflydelse på den psykiatri, der hører under regionerne, indenfor rammerne af foreningens formål.

Stk. 2. Foreningens regionale arbejde skal desuden understøtte samarbejde og erfaringsudveksling mellem lokalafdelingerne i regionen.

Stk. 3. Foreningens regionale arbejde organiseres i hver region med en regionsbestyrelse inden for de rammer, der fastlægges af landsbestyrelsen i foreningens til enhver tid gældende standardvedtægt for det regionale arbejde.

Stk. 4. Regionsbestyrelsen vælges på en regional generalforsamling. Foreningens lokalafdelinger i den givne region udpeger de delegerede, der har stemme­ret på den regionale generalforsamling. Alle forenin­g­ens medlemmer i regionen har ret til at deltage, tale, stille forslag til behandling og opstille til valg på den regionale generalforsamling. Antallet af delegerede fra lokalafdelingerne opgøres som til repræsentantskabet jf. §14, stk 4.

Stk. 5 Foreningen understøtter det regionale arbejde med et basisbeløb, der fastlægges af lands­be­styr­el­sen.


Kapitel 5. Repræsentantskabet

§ 13. Repræsentantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger landsformand og den øvrige landsbestyrelse. Landsformanden er formand for Repræsentantskabet.

Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet er landsbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra lokalafdelingerne og fra regionerne.

Stk. 4. Hver lokalafdeling vælger to repræsentantskabsmedlemmer. Herudover vælger hver lokalafdeling yderligere et repræsentantskabsmedlem for hver 100 almindelige medlemmer af vedkommende lokalafdeling. En lokalafdeling kan dog højst vælge fem repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 5. Lokalafdelingernes antal af stemme­berettigede medlemmer opgøres per 1. august.

Stk. 6. Regionsbestyrelserne vælger hver to medlemmer af Repræsentantskabet.

§ 14. Ordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert andet år (i ulige kalenderår) den sidste lørdag i oktober. Mødet indkaldes skriftligt senest 2 måneder før. Indkaldelsen ledsages af en foreløbig dagsorden, den reviderede årsrapport, bestyrelsens beretning, bestyrelsens forslag til vedtagelser samt information om personvalg.

Stk. 2. Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før Repræsentantskabsmødet. Dagsordenen ledsages af præsentationen af opstillede kandidater samt bestyrelsens indstilling til indkomne forslag.

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde de hovedpunkter, der skal behandles på Repræsentantskabsmødet, herunder forslag til vedtagelser og behandling af beretning fra landsbestyrelsen.

Stk. 4. Forslag til behandling på Repræsen­tant­skabs­møder kan fremsættes skriftligt og begrundet af landsbestyrelsen, den enkelte lokalafdeling eller mindst 25 medlemmer med stemmeret til generalforsamlingen i en lokalafdeling.

Stk. 5. Forslag, herunder forslag til kandidater til valg af landsformand, landsbestyrelsesmedlemmer og supp­leanter, skal for at blive behandlet på Repræsentant­skabsmødet være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Repræsentantskabsmødet.

§ 15. Valg- og stemmeregler

Stk. 1. Landsformanden vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Der vælges for to år ad gangen yderligere 8 med­lemmer til landsbestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger op til 3 suppleanter til landsbestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et medlem af Repræsentantskabet vælges til medlem af landsbestyrelsen, indtræder dennes suppleant i Repræsentantskabet.

Stk. 5. Alle medlemmer af Repræsentantskabet jf. §13 stk. 3 har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Repræsentantskabet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten finder det nødvendigt, eller hvis et medlem begærer det.

Stk. 7. Vedtægtsændringer vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet

Stk. 8. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det største antal stemmer. Ved stemmelighed trækkes der lod.

Stk. 9. Formændene for eventuelle udvalg deltager i Repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. Landsbestyrelsen beslutter, hvem der i øvrigt deltager i et Repræsentantskabsmøde uden stemmeret. Stk. 10. Referat af Repræsentantskabsmødet under­skrives og godkendes af dirigenten, og gøres tilgængeligt for lokalafdelingerne.

§ 16. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Landsbestyrelsen skal indkalde til et ekstra­ordinært Repræsentantskabsmøde, når et flertal i landsbestyrelsen, halvdelen af lokalafdelingerne eller mindst 100 almindelige medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelsen med dagsorden skal frem­sendes til medlemmerne af Repræsentant­skabet senest 14 dage efter, at anmodningen herom er kommet lands­be­styr­elsen i hænde. Mødet afholdes tidligst fire og senest otte uger efter modtagelse af begæringen.

Kapitel 6. Landsbestyrelsen og den ­daglige ledelse

§ 17. Landsbestyrelsen

Stk. 1. Landsforeningen ledes af en landsbestyrelse bestående af landsformanden, 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer, hvoraf et flertal skal være pårørende eller tilhøre det private nære netværk, samt ét medlem valgt af og blandt medarbejderne jf. §17, stk. 4.

Stk. 2. Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretnings­orden.

Stk. 3. Landsformanden er formand for Lands­bestyr­elsen. Ved stemmelighed i Landsbestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Medarbejderrepræsentanten samt suppleant vælges af og blandt landsforeningens lønnede medarbejdere uden personale­ansvar og kan ikke vælges som formand eller næstformand.

Stk. 5. Landsbestyrelsen konstituerer sig på sit først­kommende ordinære møde efter repræsen­tant­skabs­mødet ved at vedtage sin forretningsorden og vælge én eller to næstformænd. Vælges der to næst­formænd, vælges de som hhv. første og anden næstformand. Umiddelbart efter repræsentant­skabs­mødet beslutter landsbestyrelsen dato for sit først­kommende ordinære møde.

Stk. 6. Hvis et landsbestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal i landsbestyrelsen. Hvis landsformanden udtræder, fungerer Lands­bestyrelsens næstformand som foreningens formand, indtil ny landsformand vælges på førstkommende Repræsentantskabsmøde. Hvis medarbejderrepræsentanten træder ud af Lands­be­styrelsen, indtræder vedkommendes suppleant i stedet.

Stk. 7. Der føres referat over landsbestyrelsens beslutninger. Referater gøres tilgængelige for lokal­afdelingerne. På for­langende skal referatet være tilgængeligt for foreningens medlemmer. Stk. 8. Landsbestyrelsen fastlægger lokalafdelingens geografiske område, der efterfølgende godkendes af Repræsentantskabet. Landsbestyrelsen kan oprette og nedlægge lokalafdelinger.

§ 18. Foreningens sekretariat

Stk. 1. Foreningens daglige administration varetages af et sekretariat.

Stk. 2. Sekretariatets leder ansættes af landsbestyrelsen.

Kapitel 7. Tegningsret

§ 19. Tegning, hæftelse og repræsentation

Stk. 1. Foreningen repræsenteres over for offent­ligheden af landsformanden, næstformanden eller andre, der bemyndiges hertil af landsbestyrelsen.

Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 3. Foreningen tegnes af landsformanden i forening med næstformanden.

Stk. 4. Landsbestyrelsen kan meddele prokura.

Kapitel 8. Regnskab og revision

§ 20. Regnskab

Stk.1. Foreningen årsregnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 3. De af Repræsentantskabet to valgte kritiske revisorer har til opgave at vurdere om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med de besluttede aktivitetsmæssige prioriteringer samt det af Repræsentantskabet vedtagne budget.

Kapitel 9. Opløsning og ikrafttræden

§ 21. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kan besluttes på et Repræsentantskabsmøde, såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for opløsning.

Stk. 2. Beslutningen forelægges på et møde, hvortil samtlige landsforeningens medlemmer med stemmeret på lokalforeningernes generalforsamlinger bliver indkaldt på landsbestyrelsens foranledning, og hvor kun spørgsmålet om foreningens nedlæggelse og en eventuel anvendelse af foreningens formue er på dagsordenen.

Stk. 3. En beslutning om nedlæggelse kan kun tiltrædes, såfremt mindst én tredjedel af landsforeningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4. Er det opløsende møde ikke beslutningsdygtigt, men har et flertal af de fremmødte stemt for at tiltræde en opløsning, indkalder landsbestyrelsen senest to måneder efter til et nyt møde med samme deltagerkreds og dagsorden. Dette andet møde er beslutningsdygtigt med det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Varslet for det andet møde skal være mindst 28 dage, og opløsningen af foreningen skal ske med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte.

Stk. 5. Eventuelt uforbrugte offentlige midler til projekter mv. tilbagebetales de pågældende institutioner og myndigheder efter reglerne herom.

Stk. 6. Foreningens øvrige formue skal henstå i en godkendt forvaltningsafdeling i fire år og udbetales til en eventuel ny pårørendeforening med samme formål. Oprettes en sådan forening ikke, skal formuen uddeles til foreninger eller institutioner med samme formål efter det opløsende mødes beslutning. I begge tilfælde skal pågældende forening eller institution være hjemmehørende i et EU- eller EØS-land.