Skip to content

tilbage til Nyheder

2020: Forslag til 10-årsplan for psykiatrien

Bedre Psykiatris forslag til mål og indsatser, der vil give mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende et bedre liv.

14. august 2020

Bedre Psykiatri har otte forslag til mål, som den kommende psykiatriplan skal måles på, og otte forslag til indsatsområder, skal sikre opfyldelse af målene.

Otte forpligtende mål

Bedre Psykiatri foreslår, at hjælpen til mennesker med psykisk sygdom bliver målt på, om patienterne får et bedre liv med færre symptomer og bedre livskvalitet og i mindre grad på overfladiske indikatorer. Her er derfor otte forslag til konkrete mål. Læs mere om målene i det samlede udspil.

Mål 1

90 pct. af patienterne i psykiatrien skal opleve at behandlingen hjælper dem

Adspurgt i LUP, Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, svarer et stort antal psykiatriske patienter, at behandlingen ikke hjælper dem.


Mål 2

90 pct. af patienterne i psykiatrien skal opleve klinisk forbedring og bedre socialt funktionsniveau

Ligesom vi måler på overlevelse og funktionsniveau blandt somatiske patienter, bør vi måle på helbredelse hos psykisk syge. Der findes værktøjer til at måle klinisk forbedring. De bruges i udlandet fagligt og politisk, og har været brugt på forsøgsbasis i Danmark.


Mål 3

50 procent færre danskere skal have dårlig mental sundhed

Flere danskere har ifølge en række målinger fået dårligere mental sundhed de senere år. Dårlig mental sundhed give store sociale problemer og i værste fald føre til egentlig psykisk sygdom. Det er derfor afgørende, at kurven bliver knækket.


Mål 4

Mindst 80 pct. kommer tilbage i arbejde indenfor et halvt år efter første kontakt med psykiatrien.

Beskæftigelse bør være både et centralt mål og et centralt middel i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. Et mål fordi psykisk syge – ligesom alle andre, skal have mulighed for at deltage og bidrage i samfundet. Og et middel fordi forskningen viser, at arbejde og uddannelse er afgørende for, at psykisk syge kan blive raske.


Mål 5

Mindst 80 pct. af de unge med psykisk sygdom skal fastholde eller finde tilbage i uddannelse indenfor et halvt år efter første kontakt med psykiatrien.

Ca. 15.000 unge får hvert år psykisk sygdom. Mange dropper ud af deres uddannelse og ender i et liv på kanten af samfundet. Det bør være et afgørende mål og en integreret del af behandlingen at hjælpe flere unge med at fastholde eller vende tilbage til uddannelse.


Mål 6

30 pct. færre pårørende er meget belastede af deres pårørendesituation.

Mange pårørende bliver så hårdt belastet af deres situation som pårørende, at de mister arbejde og familie og bliver socialt isoleret. Sådan behøver det ikke være.  Med bedre undervisning, rådgivning og støtte kan langt flere pårørende blive integreret del af behandlingen, uden at det belaster dem unødigt.


Mål 7

Overdødelighed blandt psykisk syge skal reduceres med mindst 30 pct.

Alvorligt psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end den øvrige befolkning. Mange dør af selvmord og ulykker, men de fleste dør for tidligt pga. usund livsstil, medicin, misbrug og uopdagede og ubehandlede fysiske sygdomme.


Mål 8

Antallet af foranstaltningsdomme – tilfælde, hvor psykisk syge bliver idømt dom til behandling – skal halveres.

Antallet af psykisk syge, der udøver kriminalitet og får en foranstaltningsdom er eksploderet de senere år. Det skyldes både ressourcepresset på psykiatrien, der betyder at flere bliver sendt på gaden uden at være færdigbehandlet, og at tærsklen for anmeldelse og retsforfølgelse er blevet lavere.


Indsatser, som skal sikre opfyldelse af de otte mål

Bedre Psykiatri har otte forslag til indsatsområder, der vil bidrage til, at målene bliver opfyldt og som derfor bør være centrale elementer i den 10-årige psykiatriplan, regeringen har lovet.

Læs mere om fakta og beregninger bag de enkelte forslag i det samlede udspil.

1. Bedre behandling

Den psykiatriske behandling hænger i alt for høj grad fast i forældede behandlingsmetoder og er i alt for høj grad baseret på ensidig medicinsk behandling. Der er brug for fornyet recoveryorienteret fokus og sund arbejdskultur og tværfaglighed, hvor udvikling og fastholdelse af ressourcer og kompetencer, selvstændighed og livskvalitet kommer i fokus.

Bedre Psykiatris forslag:

 • Flere intensive senge til de mest alvorligt syge
 • Mere terapi mindre medicin
 • Forbyd bæltefiksering
 • Mere tid til patienterne
 • Flere penge til psykiatrisk forskning
 • Mere psykiatri i lægeuddannelsen

2. Bedre hjælp til og inddragelse af pårørende

De pårørende er afgørende for den syges muligheder for at få det bedre[i]. Derfor er det afgørende, at de pårørende bliver mere inddraget og får bedre støtte, så de kan være der for den syge.

Bedre Psykiatris forslag:

 • Obligatorisk inddragelse
 • Psykoedukation til alle pårørende
 • Mere støtte til pårørende

3. Bedre hjælp til psykisk syge med misbrug

Psykisk syge med misbrug bliver kastet frem og tilbage mellem sektorerne og får ikke den hjælp, de har brug for.

Bedre Psykiatris forslag:

 • Ansvaret skal samles i regionerne
 • Nye afdelinger til de mest syge og misbrugende

4. Akutpsykiatrien skal styrkes

Alt for mange psykisk syge bliver afvist eller får for dårlig hjælp, når de opsøger akut hjælp.

Bedre Psykiatris forslag:

 • Flere akutsenge
 • Specialiseret personale i akutmodtagelsen
 • Kommunale akuttilbud
 • Flere psykiatriambulancer

5. Bedre sammenhæng

Psykisk syge er blandt de patienter, der oplever de værste konsekvenser af manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Bedre Psykiatris forslag:

 • Psykiatriens hus
 • Pårørendekoordinatorer i regioner og kommuner
 • Psykiatri i sundhedshusene
 • Kontaktpersoner til udskrevne og afsluttede patienter

6. Bedre bosteder

Alt for mange bosteder for mennesker med psykisk sygdom er i realiteten passive opholdssteder, hvor beboerne risikerer at synke ned i misbrug og passivitet fremfor at få det bedre.

Bedre Psykiatris forslag:

 • Større krav til bostederne
 • Styrket faglighed
 • Bedre fysiske rammer

7. Bedre hjælp til børn og unge

Alt for mange børn og unge bliver ramt af psykisk sygdom og alt for mange – særligt piger – er bekymrede, ensomme eller triste. Det vurderes, at mentale helbredsproblemer er årsagen til op mod 60 procent af tilfælde af frafald på ungdomsuddannelser (SST, 2013).

Bedre Psykiatris forslag:

 • Super PPR
 • Børn- og ungekommission

8. Bedre hjælp til at komme i arbejde

En psykiatrisk diagnose er i dag en enkeltbillet ud af arbejdsmarkedet for alt for mange mennesker[i]. Sådan bør det ikke være, og sådan behøver det ikke at være. Beskæftigelse er et vigtigt element i recovery-processen (OECD Publishing, 2012).

Bedre Psykiatris forslag:

 • Fleksibel beskæftigelsesordning for psykisk syge
 • Videreuddannelse af medarbejdere på jobcentre