Skip to content

Så mange er syge

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom. Flere danskere lider af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme. Antallet har været stærkt stigende de senere år.

Så mange er syge eller har dårligt mentalt helbred‍

Antallet af danskere med en psykisk sygdom eller dårligt mentalt helbred er vokset eksplosivt de senere år. Det er ikke undersøgt til bunds, og der er ikke enighed om, hvor stor en del af stigningen, der skyldes at flere bliver syge og hvor stor en del, der skyldes, at flere kommer i behandling.

Voksne

 • Hver tiende dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom til hver en tid. Det svarer til 580.000 danskere. Tallet er et konservativt antaget ud fra en række undersøgelser (BP 2019)
 • Hver 4. dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser på hele livsforløbet er tallet op mod hver 3. dansker. (NCBI 2014)
 • 17,4 pct. af danskerne har mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom. (Sundhedsstyrelsen 2022)
 • Mennesker med alvorlig psykisk sygdom lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen (Psykiatriudvalget 2013, Banner 2019)
 • ‍25 pct. af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger (Sundhedsstyrelsen 2010)
 • 336.555 danskere har haft mindst én kontakt til psykiatrisk sygehusvæsen inden for de seneste fem år. (Landspatientregisteret 2020)
 • I 2020 diagnosticeres 32.500 personer for første gang i det psykiatriske sygehusvæsen. (Sundhedsdatastyrelsen, 2021)

Børn og unge

 • Cirka 15 pct. af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. (Dalsgaard et al 2019)
 • Omkring 13 pct. af alle børn og unge har mindst en diagnosticerbar psykisk sygdom, når de undersøges på et vilkårligt tidspunkt (2020 Vidensråd)
 • Ca. halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års alderen, og at 75 pct. af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen (Vidensråd 2014)
 • For unge kvinder mellem 16-24 år oplever næsten hver fjerde (34,4 pct.) at have dårligt mentalt helbred. (Sundhedsstyrelsen 2022)
 • Samlet set angiver 11 pct. af eleverne i alderen 11-15 årige, at de har lav livstilfredshed. (SIF 2019)
 • 57.100 børn og unge har en psykisk sygdom i 2019, svarende til 5 pct. af 0-17 årige (Socialministeriet 2020)
 • Ca. to elever fra hver 9. klasse har i dag en psykisk sygdom (Socialministeriet 2020)
 • Godt 11.000 børn og unge debuterer i psykiatrien hvert år. Det svarer til en stigning på knap 50 pct. siden 2008. (SIMB 2021)
 • Mindst 16 pct. af danske børn oplever at få mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom, inden de bliver ti år. (Vidensråd, 2021)

Socialt udsatte med psykisk sygdom

VIVE estimerer, at 282.00 danskere er socialt udsatte. Heraf udgør psykisk sygdom 78 pct. af tilfældene i større eller mindre grad (dvs. 220.000 danskere). 

 • 140.000 Moderat psykisk lidelse
 • 41.000 Svært psykisk lidelse 
 • 30.000 Psykisk lidelse og misbrug 
 • 9.000 Psykisk lidelse, misbrug og andre komplekse problemer

Kilde: VIVE 2018 NÅR UDSATTE BORGERE MØDER VELFÆRDSSYSTEMET – Omfang, udgifter og dilemmaer

Så mange er i behandling

Fra 2009 – 2018 er antallet af patienter i psykiatrisk behandling steget med:  (Sundhedsdatastyrelsen, 2019). 

 • 31 pct. i alt (135 – 177.000)
 • 49 pct. for børn og unge (27-41.000)
 • 27 pct. for voksne (108-137.000)
 • Almen praksis: Ca. 25 % af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger. (Sundhedsstyrelsen 2012)
 • 23 pct. af alle psykiatriske indlæggelser efterfølges af en genindlæggelse. Ca. 25 pct. af alle genindlæggelser finder sted inden for de første tre dage. (Sundhedsdatastyrelsen 2017)
Diagnosegruppe (I behandling)Voksne Børn og unge
Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser14.76935
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer11.762846
Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser23.4671.156
Affektive sindslidelser27.0761.930
Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer34.7357.310
Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer4.6221.766
Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen11.330652
Mental retardering2.684898
Psykiske udviklingsforstyrrelser2.3608.178
Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller adolescens6.27117.810
Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser1.433162
Øvrige diagnoser24.3226.284
I alt137.64241.230
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, 2019  

Psykiatrisk skadestue

Læs mere